Saybolts værdier

Kvalitet

Saybolt Danmarks kvalitetstyringssystem er certificeret iht. standarden ISO 9001.

ISO 9000 handler om kvalitet, hvilket er nøgleordet for enhver service virksomhed. Certifikatet omfatter hele den administrative og operationelle proces for kvantitet og kvalitetsinspektion, som udføres af Saybolt Danmark.

Kvalitetssystemet gennemgår løbende opgraderinger og ændringer, således at alle procedurer til enhver tid tilpasses nyeste teknik, viden samt kundernes krav. Det betyder, at alle opgaver udføres på opdateret grundlag, teknisk korrekt og iht. sidste nye standarder og metoder.

Kvalitetssystemet er for Saybolt Danmark et vigtigt skridt i en fortsat proces til forbedret service til gavn for dig som kunde, og til øget arbejdsglæde hos vore medarbejdere.

Ved kvalitet forstår SAYBOLT DANMARK A/S:

Til enhver tid at levere en ydelse der møder eller overstiger kundens forventning.

 1. SAYBOLT DANMARK A/S tilstræber at forsyne vores kunder med en professionel, uvildig og effektiv service på en måde der afspejler vores viden, som skal være op til den til enhver tid højeste standard, således at kundernes behov og forventninger tilfredsstilles, under hensyntagen til lovmæssige krav og samfundsmæssige normer.
 2. SAYBOLT DANMARK A/S forstår ved kvalitet, beherskelsen og varige strukturerede procedurer af alle processer i virksomheden – og efterstræber derved et system af integreret kvalitetsbeherskelse.
 3. Som grundbegreb håndteres basisprincipperne af “SAYBOLT DANMARK QUALITY SYSTEM”, som skal opfylde kravene i normen ISO 9001, og som til enhver tid lever op til de i denne norm stillede krav.
 4. Tjeneste der ydes af SAYBOLT DANMARK A/S skal etableres på en økonomisk forsvarlig måde til konkurrencedygtige priser, og til en omkostningspris, som giver overskud og samtidigt sikre en optimal kvalitet af arbejdet.
 5. SAYBOLT DANMARK A/S stiller hertil de nødvendige midler til rådighed og indretter organisationen dertil.
 6. Kvalitet er en uadskillelig del af SAYBOLT DANMARK A/S virksomhedsformål og leverer derved et essentielt bidrag til virksomhedens kontinuitet.
 7. For at garantere kvaliteten og derved opnå kundernes tillid, er det nødvendigt at fastlægge et system af planlagte og systematiske handlinger i organisationen. Ledelsen forpligtiger sig til at sikre løbende forbedringer af kvaliteten i såvel kvalitetsstyringssystemet som kvaliteten at de ydelser vi leverer.
  Regelmæssige auditeringer af kvalitetssystemet samt måling af kundetilfredshed er derved nødvendige.
 8. Kvalitet kræver en uophørlig omsorg og ansvar fra alle medarbejdere og kræver inden for organisationen en vedvarende proces af integreret kvalitetsbeherskelse. For enhver i organisationen skal der være klarhed over hans/hendes opgaver og beføjelser samt ansvar og forpligtigelser overfor forretningsforbindelser.

Kvalitetsmål:

 • Saybolt Danmark A/S skal på alle niveauer udføre tjenesteydelser på en sådan måde, at antallet af konstaterede fejl og mangler reduceres fra år til år.
 • Saybolt Danmark A/S skal udføre alle tjenesteydelser på en måde, der kvalitetsmæssigt tilfredsstiller kundernes krav.
 • Saybolt Danmark A/S skal til enhver tid udføre sine aktiviteter på en sådan måde, at kvalitetskravene beskrevet i standarden ISO 9001 opfyldes.

Etik

Som upartisk og uafhængig kontrolvirksomhed er det vitalt for både vores og vore kunders virke, at vi opretholder en høj standard af uvildighed og etik. I 1997 indførte Saybolt International sin egen “Ethic Code”, en politik som siden er styrket via Saybolt arbejde indenfor IFIA (the International Federation of Inspection Agencies). Et arbejde der i Januar 2004 udmøntede sig i, at Saybolt-gruppen tiltrådte og implementerede “The IFIA Complience Code” i Saybolts politik om etik og uvildighed.

Vores “Complience Code” styrker kampen imod international korruption og bestikkelse, og søger at promovere højere og skarpere business-standarder på det etiske område. Herunder OECD’s Konvention Til Bekæmpelse af Bestikkelse (1999) og “The Business Principles for Countering Bribery”, udviklet af Transparancy International og Social Accountability International i 2002.

Hovedmålet med Saybolts Complience Code er at adressere følgende:

Regler om Integritet:
Troskab overfor målinger og disses usikkerheder, interessekonflikt, beskyttelse af konfidentielle oplysninger.

Anti-bestikkelses regler:
Overensstemmelse med lovgivning, risikoanalyse, politiske bidrag, velgørenhed og sponsorater, gaver m.v.

Fair marketing-regler:
Sandfærdig og ikke vildledende markedsføring, anstændig og ordentlig repræsentation.

Saybolts Complience Code implementeres globalt i alle vore enheder, administrative som operationelle.

United Nations Global Compact

I 2002 tiltrådte Saybolt United Nations Global Compact efter opfordring fra Generalsekretær Kofi Annan.

Global Compact er et frivilligt initiativ startet af FN. Formålet med initiativet er at etablere et partnerskab mellem FN og det internationale erhvervsliv om at fremme virksomheders samfundsmæssige engagement i en global sammenhæng.

Global Compact indeholder ni principper, der tager udgangspunkt i FN-organisationernes arbejde med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljørettigheder.

For mere detaljeret oplysninger om emnet, den nøjagtige engelske ordlyd, samt fortolkning af principperne henviser vi til FN’s hjemmeside herom: www.unglobalcompact.org

De ni principper er:

Menneskerettigheder

 • Princip 1: Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde.
 • Princip 2: Virksomheden skal sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder

 • Princip 3: Virksomheden bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger.
 • Princip 4: Virksomheden bør støtte afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde.
 • Princip 5: Virksomheden bør støtte en effektiv afskaffelse af børnearbejde.
 • Princip 6: Virksomheden bør støtte afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljørettigheder

 • Princip 7: Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
 • Princip 8: Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
 • Princip 9: Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Miljøpolitik

Det er Saybolts politik at udføre sine forretninger i overensstemmelse med gældende miljø-regulativer. På områder eller lokaliteter, hvor der ikke eksisterer regulering, udfører Saybolt sit praktiske arbejde skånsomt, i bestræbelsen på at beskytte sine medarbejdere og miljøet.

Lokale managers leder deres virksomhed i overensstemmelse med gældende miljø-regulativer og -lovgivning.

Managers har ansvaret for opretholdelsen af et sikkert arbejdsmiljø samt tillige at implementere nødvendige programmer og procedurer, således at Saybolts virke møder virksomhedens miljømæssige mål samt gældende lovgivning.

Saybolt yder, fra centralt hold, rådgivning vedrørende miljøsager til alle medarbejdere og managers. Virksomheden sørger for træning af ansatte, samt regelmæssig kontrol ved auditering.

Hver medarbejder er ansvarlig for, at hans/hendes job-funktion udføres under konstant hensyn til Saybolt’s forpligtelser overfor denne politik.

United Nations Global Compact
I 2002 tiltrådte Saybolt United Nations Global Compact efter opfordring fra Generalsekretær Kofi Annan.

Global Compact er et frivilligt initiativ startet af FN. Formålet med initiativet er at etablere et partnerskab mellem FN og det internationale erhvervsliv om at fremme virksomheders samfundsmæssige engagement i en global sammenhæng.

Global Compact indeholder ni principper, der tager udgangspunkt i FN-organisationernes arbejde med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljørettigheder.

For mere detaljeret oplysninger om emnet, den nøjagtige engelske ordlyd, samt fortolkning af principperne henviser vi til FN’s hjemmeside herom: www.unglobalcompact.org

De ni principper er:

Menneskerettigheder

 • Princip 1: Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde.
 • Princip 2: Virksomheden skal sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder

 • Princip 3: Virksomheden bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger.
 • Princip 4: Virksomheden bør støtte afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde.
 • Princip 5: Virksomheden bør støtte en effektiv afskaffelse af børnearbejde.
 • Princip 6: Virksomheden bør støtte afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljørettigheder

 • Princip 7: Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
 • Princip 8: Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
 • Princip 9: Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Send os en besked